Dom Weterana

TRYB KIEROWANIA DO DOMU WETERANA

Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza kolejnością  w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej  w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
Minister Obrony Narodowej  rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana określił sposób dofinansowania pobytu weterana żołnierza i weterana żołnierza poszkodowanego. 


Wysokość kwoty dofinansowania ustalana jest według wzoru:
W = Ku – DNFZ – O
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
W     - wysokość kwoty dofinansowania,
Ku     - rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez Dom Weterana,
DNFZ     - kwota otrzymywana na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
O    - opłata za pobyt ponoszona przez osobę uprawnioną.

Zgodnie z art. 24.ust.1 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, jak również  stosownie do § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, podstawą umieszczenia  weterana  lub weterana poszkodowanego  w Domu Weterana są następujące dokumenty: 
    
    
1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu, z którym może wystąpić:
1)    weteran lub weteran poszkodowany  ubiegający się o skierowanie do  Domu Weterana albo
2)    przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub
3)    inna osoba – za zgodą osoby wskazanej w lit. a albo b,
4)    podmiot leczniczy - za zgodą osoby wskazanej w pkt. 1 albo 2 
- do którego należy dołączyć:
1)    kartę oceny wystawioną przez:
a)    lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego - przed przyjęciem weterana lub weterana poszkodowanego do Domu Weterana, a w przypadku nie dołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do Domu Weterana pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącej skali Barthel,
    

2) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do Domu Weterana  ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
3)    wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez:
a)    pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo
b)    pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do  domu Weterana przebywa.2. Skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
1)    Do  Domu Weterana – wydane na pobyt stały albo na czas określony,
2)    Do domu Weterana – wydane na czas określony.

3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów weterana lub weterana poszkodowanego ubiegającego się o skierowanie do Domu Weterana, w szczególności:
1) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
    
W świetle regulacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach:
1) wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 przedmiotowej informacji, składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru  Domu Weterana przez weterana lub weterana poszkodowanego ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu; 
2) skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 niniejszej informacji, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, weteran lub weteran poszkodowany albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą weterana lub weterana poszkodowanego albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi Domu Weterana (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego); 
3) na podstawie przedmiotowych dokumentów weteran lub weteran poszkodowany jest przyjmowany do  Domu Weterana w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania skierowania  weteran lub weteran poszkodowany  nie zostanie przyjęty do Domu Weterana z powodu braku miejsc, jest wpisywany na listę oczekujących prowadzoną przez Dom Weterana. Weteran lub weteran poszkodowany skierowany powinien być przyjęty do Domu Weterana nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania; 
4) kierownik Domu Weterana zawiadamia pisemnie weterana lub weterana poszkodowanego skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą weterana lub weterana poszkodowanego albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym weteran lub weteran poszkodowany przebywa, o terminie przyjęcia do Domu Weterana. O przyjęciu do Domu Weterana weterana lub weterana poszkodowanego skierowanego kierownik Domu Weterana zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie do zakładu. 
Zgodnie z  art. 25  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa w  uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana może być skierowany weteran poszkodowany, na podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r.  Nr 52, poz. 419 z późn. zm.), niezależnie od oceny jego skali samodzielności określanej stosownie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 

 

INFOLINIA  DLA WETERANÓW W INSPEKTORACIE WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

TELEFON - 22 687 324 3

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres do korespondencji:


Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00-909 Warszawa

 
 
OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY
 
 

FizjoterapeuciDom Weterana to wydzielony obiekt, w którym przygotowano miejsca dla 30 osób - uczestników zagranicznych misji. Resort obrony narodowej zapowiada, że będzie zwiększał liczbę miejsc w zależności od zapotrzebowania. Ocenia się, że w latach 1953-2012 w misjach zagranicznych wzięło udział około 100 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska oraz blisko 3000 funkcjonariuszy. Każdy z nich, zgodnie z projektem "Ustawy o weteranach działań poza granicami kraju" będzie miał prawo przebywać w Domu Weterana, jednak w pierwszej kolejności z tego uprawnienie skorzystają ci, którzy zostali w nich poszkodowani.

Dom Weterana powstał na bazie obiektów 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego-Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju i funkcjonuje, jako Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Jego pacjenci mają zapewnione leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne i terapię psychologiczną; uzyskają też wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych. Szpital od lat specjalizuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz znakomitym zespołem fizjoterapeutów. Baza zabiegowa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Pokoje, w których będą przebywali weterani zostały zmodernizowane i wyposażone w nowe meble ułatwiające samoobsługę. Niedawno  wyremontowaliśmy duży basen rehabilitacyjny, w którym prowadzona jest gimnastyka indywidualna i zbiorowa. Pobyt w Domu Weterana określono w ustawie o weteranach misji poza granicami państwa, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów resortowych. O wszelkich istotnych zmianach informujemy na bieżąco na naszych stronach internetowych w zakładce prawo. Ponadto, weterani poszkodowani w dalszym ciągu, poza kolejnością mogą korzystać z 21- dniowych turnusów rehabilitacyjnych organizowanych na bazie naszych obiektów.

Facebook